Regulamin | Prywatność

1. Warunki korzystania ze strony i zrzeczenie się odpowiedzialności

1. Wprowadzenie.

1.1. Niniejsza strona www.thewildgeesecollection.com („Witryna”) jest udostępniana i obsługiwana przez Protégé International Limited, spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (numer rejestracyjny 4108657) z siedzibą przy 316 King Street, Hammersmith, W6 0RR w Londynie, zwaną dalej „Protégé”. Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, które mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Niniejsze Warunki użytkowania muszą być odczytywane wraz z Polityką prywatności Protégé, która niniejszym zostaje włączona do Warunków użytkowania.

1.2. Korzystając z niniejszej Witryny internetowej, użytkownik potwierdza, że:

1.2.1. jest osobą pełnoletnią, i

1.2.2. jeśli uzyskał do niej dostęp spoza Wielkiej Brytanii, osiągnął już minimalny wiek, powyżej którego kupno alkoholu jest zgodne z prawem kraju, w którym korzysta z niniejszej witryny; lub

1.2.3. jest osobą mieszczącą się w ustalonym powyżej przedziale wiekowym, podejmuje decyzje związane z kupnem i sprzedażą napojów alkoholowych i jest związany z firmą, która również działa w tej branży.

1.3. Protégé nie gwarantuje, że materiały na tej Witrynie zawierają treści odpowiednie z punktu widzenia jakiegokolwiek terytorium poza Wielką Brytanią. Jeżeli prawo nie zezwala użytkownikowi na korzystanie z tej Witryny lub na oglądanie umieszczonych na niej treści w kraju, w którym jest rezydentem lub w kraju, z którego uzyskał do niej dostęp, powinien natychmiast ją opuścić. OPUŚĆ STRONĘ

1.4. Wszelkie zapytania dotyczące niniejszej Witryny bądź firmy Protégé należy wysyłać zgodnie z wytycznymi w zakładce SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

2. Korzystanie z treści.

Materiały znajdujące się na niniejszej stronie mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Materiały zawarte na niniejszej stronie zostały przedstawione „w stanie, w jakim się znajdują” i – w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo – bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych lub domniemanych (z tytułu ustawy, prawa zwyczajowego, ustalonego sposobu postępowania, zwyczajów handlowych lub innego tytułu). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Protégé zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za zaniedbania oraz odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek oświadczeniami lub gwarancjami, wyraźnymi lub dorozumianymi, w tym gwarancjami dotyczącymi zgodności z umową, przydatności do jakiegokolwiek celu i nienaruszalności innych praw lub umów. Protégé nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje, że nie będzie przerw w dostępie do niniejszej witryny. Nie gwarantuje również, że treści na niej zwarte będą wolne od błędów, dokładne, prawidłowe i wiarygodne, lub że niniejsza witryna bądź serwer, który je udostępnia, jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Protégé nie udziela żadnych gwarancji, nie składa żadnych oświadczeń i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w zakresie wykorzystywania lub skutków wykorzystywania materiałów znajdujących się na tej witrynie w odniesieniu do ich poprawności, rzetelności lub pod jakimkolwiek innym względem. Wszelkie koszty związane z serwisem, naprawą lub poprawą będą ponoszone przez użytkownika, a nie Protégé.

2.1. Zawarte na tej stronie internetowej informacje, teksty, zdjęcia, projekty, grafika, ilustracje, nagrania dźwiękowe i filmowe, animacje i inne materiały i efekty są chronione przez prawo autorskie, znaki handlowe, znaki usługowe lub inne prawa własności bądź własności intelektualnej należące do Protégé lub innych osób trzecich. Należą do nich między innymi: The Wild Geese, The Wild Geese Rare Irish Whiskey, The Wild Geese Irish Soldiers & Heroes, The Wild Geese Soldiers & Heroes i Untamed, które stanowią zastrzeżone znaki firmowe. Sporządzono w ramach Avalon Group Inc. 2002-2011.

2.2. Informacje, treści i ilustracje (dalej zwane wspólnie „Materiałami”) znajdujące na niniejszej Witrynie zostały opublikowane tylko dla celów analitycznych i biznesowych. Zabronione są wszelkie inne sposoby wykorzystania Witryny lub Materiałów, w tym modyfikacja, ponowna publikacja, usuwanie, przekazywanie, publiczne prezentowanie, rozpowszechnianie, zapisywanie danych na serwerze Proxy, przesyłanie, umieszczanie na stronie, reprodukcja, redystrybucja oraz wszelkie inne formy upowszechniania bez wyraźnej pisemnej zgody Protégé lub odpowiedniego właściciela praw.

2.3. Materiały zamieszczone na niniejszej Stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie dla celów telemarketingowych, do marketingu bezpośredniego, wysyłania zbiorowych wiadomości emaliowych w celach handlowych, przez pośredników, przedstawicieli lub osób masowo rozsyłających wiadomości elektroniczne (spamerów). Wszystkie znaki handlowe i opublikowane na Witrynie informacje chronione prawem autorskim należą do ich właścicieli.

2.4. Dozwolone użytkowanie Witryny nie obejmuje wykorzystania Witryny, Materiałów lub Usług do nielegalnych celów ani przekazywania do Witryny lub za jej pośrednictwem bądź z wykorzystaniem jakichkolwiek Usług jakichkolwiek nielegalnych, szkodliwych, oszczerczych, obscenicznych, nienawistnych czy innych obraźliwych materiałów ani ograniczania, nadużywania lub naruszania w jakikolwiek inny sposób praw osób trzecich korzystających z Witryny, Materiałów lub Usług.

2.5. Protégé może dowolnie korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, specjalistycznej wiedzy (know-how) lub technik zawartych w jakichkolwiek komunikatach przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem niniejszej Witryny w jakimikolwiek celu, na przykład w celu opracowywania, wytwarzania lub sprzedawania produktów przy użyciu takich informacji. Przesyłając takie informacje do Protégé, użytkownik gwarantuje, że jest ich właścicielem bez żadnych obciążeń.

2.6. W przypadku prośby o dodatkowe informacje o Protégé i jej usługach i ich otrzymania użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych kontaktowych, które pozwolą nam potwierdzić jego/jej tożsamość. Przez dostarczenie tych informacji użytkownik gwarantuje, że są one zgodne z prawdą i dokładne pod każdym względem, że zwalnia Protégé z wszelkiej odpowiedzialności i wynagrodzi jej wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody i koszty, które Protégé może ponieść w wyniku przekazania Protégé informacji, które są fałszywe lub niedokładne. Protégé zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o Protégé lub jej usługach.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

3.1. Protégé zachęca użytkowników do zachowywania rozsądku podczas przeglądania stron internetowych. Protégé nie składa żadnych oświadczeń dotyczących produktów prezentowanych w Witrynie i nie potwierdza ani nie gwarantuje dokładności lub wiarygodności informacji dotyczących jakichkolwiek produktów przedstawionych na niniejszej Witrynie.

3.2. Protégé nie składa także żadnych oświadczeń dotyczących dostępności lub właściwego funkcjonowania swojej Witryny. Niniejszym użytkownik potwierdza, że korzysta z Witryny, polega na Materiałach i korzysta z Internetu na własne ryzyko i że Protégé nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych, utracone zyski lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie szkody lub straty, które wynikają z takiego użycia.

3.3 Z wyjątkiem odniesienia się do śmierci i obrażeń ciała, Protégé w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania kompensacyjne, szkody bezpośrednie, pośrednie, incydentalne lub wtórne, utratę danych, dochodu lub korzyści, utratę lub uszkodzenie własności, lub jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia, w tym za szkody wynikłe z błędów, pominięć, wirusów, opóźnień lub zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu lub usług bądź niewykonania usług, wynikające lub niewynikające z zadziałania siły wyższej, awarii systemu łączności, kradzieży lub nieautoryzowanego dostępu do danych Protégé. Protégé nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody powstałe na skutek awarii Internetu.

3.4. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód incydentalnych lub pośrednich więc niektóre z powyższych ograniczeń lub wyłączeń odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania do wszystkich użytkowników; w takim przypadku odpowiedzialność zostaje ograniczona w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo.

3.5. Protégé zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym zapisie prawnym w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez uprzedzenia, i wprowadzania zmian do informacji prezentowanych na tej witrynie. Wchodząc na niniejszą stronę internetową, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie takie zmiany będą dla niego prawnie wiążące. Użytkownik powinien co jakiś czas odwiedzać niniejszą zakładkę i zapoznawać się z niniejszymi warunkami.

3.6. Użytkowanie niniejszej Witryny oznacza zaakceptowanie i wyrażenie zgody na niniejsze Warunki użytkowania.

4. Adresy IP i pliki cookies

4.1. Każdy komputer podłączony do Internetu otrzymuje nazwę domeny i zestaw liczb, które służą jako „Protokół internetowy” lub adres IP tego komputera. Kiedy użytkownik łączy się z jakąkolwiek stroną na witrynie, nasze serwery internetowe automatycznie rozpoznają nazwę jego domeny i jego adres IP. Nazwa domeny i adres IP nie ujawniają żadnych osobistych informacji oprócz adresu IP, z którego uzyskano dostęp do witryny. The Wild Geese Collection może używać adresów IP do analizy trendów, zarządzania witryną, śledzenia aktywności użytkownika i gromadzenia ogólnych danych demograficznych do ogólnego użytku.

4.2. Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. „Plik cookie” to mały plik, który jest przechowywany na twardym dysku komputera użytkownika i zawiera nieosobiste informacje. Nasze pliki cookie pomagają użytkownikowi uzyskać szybszy dostęp do stron, które już raz odwiedził i uczestniczyć w działaniach lub zdarzeniach na witrynie. Dzięki nim możemy również dostosować nasze oferty do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli użytkownik opuści witrynę, a następnie powróci na nią, dzięki plikowi cookie będziemy wiedzieć, jakie dane użytkownik już pobrał i nie będzie musiał zaczynać wszystkiego od nowa. Pliki cookie przechowują wielostronicowe dane do chwili ich wprowadzenia do bazy danych (tj. w związku z szczegółową ankietą lub sondażem) i zapobiegają dalszemu uczestnictwu w sondażu lub ankiecie przez użytkownika danej przeglądarki. Na stronach oferujących produkty na sprzedaż pliki te zapamiętują artykuły dodane do koszyka użytkownika. Pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych o konkretnych użytkownikach. Nie korzystamy z nich ani jakichkolwiek innych metod, na które nie zgodził się użytkownik, do pobierania informacji mających na celu jego osobistą identyfikację lub zdobycie danych o tym, kiedy nie korzysta z komputera. Nie używamy plików cookie w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego lub promocji. Na niniejszej witrynie nie stosujemy ich również do zbierania informacji o użytkownikach w celu udostępnienia ich osobom trzecim.

5. Prawo właściwe i jurysdykcja

5.1. Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie zgadza się, aby wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu lub z nim związane były rozstrzygane wyłącznie przez sądy znajdujące się w Anglii lub Walii (z zastrzeżeniem ustępu poniżej).

5.2. Dla naszej wyłącznej korzyści zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania w zakresie treści sporu w sądach kraju zamieszkania użytkownika lub, jeżeli warunki te zostały zaakceptowane w toku prowadzenia przez użytkownika działalności gospodarczej lub uprawiania zawodu – w kraju, który stanowi jego siedzibę.

Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. Potwierdzam również, że zaznajomiłem/-am się z powyższymi warunkami i wyrażam zgodę na ich przestrzeganie.

Regulamin | Prywatność

1. Warunki użytkowania strony i zrzeczenie się odpowiedzialności. 1 Wprowadzenie. 1.1. Niniejsza strona www.thewildgeesecollection.com („Witryna”“) jest udostępniana i obsługiwana przez Protégé International Limited, spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (numer rejestracyjny 4108657) z siedzibą przy 316 King Street, Hammersmith, W6 0RR w Londynie, zwaną dalej „Protégé”. Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, które mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Niniejsze Warunki użytkowania muszą być odczytywane wraz z Polityką prywatności Protégé, która niniejszym zostaje włączona do niniejszych Warunków użytkowania. 1.2. Korzystając z niniejszej Witryny internetowej, użytkownik potwierdza, że: 2.1. jest osobą pełnoletnią, i 1.2.2. jeśli uzyskał do niej dostęp spoza Wielkiej Brytanii, osiągnął już minimalny wiek, powyżej którego kupno alkoholu jest zgodne z prawem kraju, w którym korzysta z niniejszej witryny; lub 1.2.3. jest osobą mieszczącą się w ustalonym powyżej przedziale wiekowym, podejmuje decyzje związane z kupnem i sprzedażą napojów alkoholowych i jest związany z firmą, która również działa w tej branży.1.3. Protégé nie gwarantuje, że materiały zawarte na tej Witrynie zawierają treści odpowiednie z punktu widzenia jakiegokolwiek terytorium poza Wielką Brytanią. Jeżeli prawo nie zezwala użytkownikowi na korzystanie z tej Witryny lub na oglądanie umieszczonych na niej treści w kraju, w którym jest rezydentem lub w kraju, z którego uzyskał do niej dostęp, powinien natychmiast ją opuścić. OPUŚĆ STRONĘ.1.4. Wszelkie zapytania dotyczące niniejszej Witryny bądź firmy Protégé należy wysyłać zgodnie z wytycznymi w zakładce SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. 2. Korzystanie z treści. Materiały znajdujące się na niniejszej stronie mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Materiały zawarte na niniejszej stronie zostały przedstawione „w stanie, w jakim się znajdują” i – w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo – bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych lub domniemanych (z tytułu ustawy, prawa zwyczajowego, ustalonego sposobu postępowania, zwyczajów handlowych lub innego tytułu). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Protégé zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za zaniedbania oraz odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek oświadczeniami lub gwarancjami, wyraźnymi lub dorozumianymi, w tym gwarancjami dotyczącymi zgodności z umową, przydatności do jakiegokolwiek celu i nienaruszalności innych praw lub umów. Protégé nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje, że nie będzie przerw w dostępie do niniejszej witryny. Nie gwarantuje również, że treści na niej zawarte będą wolne od błędów, dokładne, prawidłowe i wiarygodne, lub że niniejsza witryna bądź serwer, który je udostępnia, jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Protégé nie udziela żadnych gwarancji, nie składa żadnych oświadczeń i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w zakresie wykorzystywania lub skutków wykorzystywania materiałów znajdujących się na tej witrynie w odniesieniu do ich poprawności, rzetelności lub pod jakimkolwiek innym względem. Wszelkie koszty związane z serwisem, naprawą lub poprawą będą ponoszone przez użytkownika, a nie Protégé.2.1. Zawarte na tej stronie internetowej informacje, teksty, zdjęcia, projekty, grafika, ilustracje, nagrania dźwiękowe i filmowe, animacje i inne materiały i efekty są chronione przez prawo autorskie, znaki handlowe, znaki usługowe lub inne prawa własności bądź własności intelektualnej należące do Protégé lub innych osób trzecich. Należą do nich między innymi: The Wild Geese, The Wild Geese Rare Irish Whiskey, The Wild Geese Irish Soldiers & Heroes, The Wild Geese Soldiers & Heroes i Untamed, które stanowią zastrzeżone znaki firmowe. Sporządzono w ramach Avalon Group Inc. 2002-2011 .2.2. Informacje, treści i ilustracje (dalej zwane wspólnie „Materiałami”) znajdujące na niniejszej Witrynie zostały opublikowane tylko dla celów analitycznych i biznesowych. Zabronione są wszelkie inne sposoby wykorzystania Witryny lub Materiałów, w tym modyfikacja, ponowna publikacja, usuwanie, przekazywanie, publiczne prezentowanie, rozpowszechnianie, zapisywanie danych na serwerze Proxy, przesyłanie, umieszczanie na stronie, reprodukcja, redystrybucja oraz wszelkie inne formy upowszechniania bez wyraźnej pisemnej zgody Protégé lub odpowiedniego właściciela praw. 2.3. Materiały zamieszczone na niniejszej Stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie dla celów telemarketingowych, do marketingu bezpośredniego, wysyłania zbiorowych wiadomości emaliowych w celach handlowych, przez pośredników, przedstawicieli lub osób masowo rozsyłających wiadomości elektroniczne (spamerów). Wszystkie znaki handlowe i opublikowane na Witrynie informacje chronione prawem autorskim należą do ich właścicieli.. Dozwolone użytkowanie Witryny nie obejmuje wykorzystania Witryny, Materiałów lub Usług do nielegalnych celów ani przekazywania do Witryny lub za jej pośrednictwem bądź z wykorzystaniem jakichkolwiek Usług jakichkolwiek nielegalnych, szkodliwych, oszczerczych, obscenicznych, nienawistnych czy innych obraźliwych materiałów ani ograniczania, nadużywania lub naruszania w jakikolwiek inny sposób praw osób trzecich korzystających z Witryny, Materiałów lub Usług.2.5. Protégé może dowolnie korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, specjalistycznej wiedzy (know-how) lub technik zawartych w jakichkolwiek komunikatach przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem niniejszej Witryny w jakimikolwiek celu, na przykład w celu opracowywania, wytwarzania lub sprzedawania produktów przy użyciu takich informacji. Przesyłając takie informacje do Protégé, użytkownik gwarantuje, że jest ich właścicielem bez żadnych obciążeń. 2.6. W przypadku prośby o dodatkowe informacje o Protégé i jej usługach i ich otrzymania użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych kontaktowych, które pozwolą nam potwierdzić jego/jej tożsamość. Przez dostarczenie tych informacji użytkownik gwarantuje, że są one zgodne z prawdą i dokładne pod każdym względem, że zwalnia Protégé z wszelkiej odpowiedzialności i wynagrodzi jej wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody i koszty, które Protégé może ponieść w wyniku przekazania Protégé informacji, które są fałszywe lub niedokładne. Protégé zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o Protégé lub jej usługach.3. Zrzeczenie się odpowiedzialności3.1. Protégé zachęca użytkowników do zachowywania rozsądku podczas przeglądania stron internetowych. Protégé nie składa żadnych oświadczeń dotyczących produktów prezentowanych w Witrynie i nie potwierdza ani nie gwarantuje dokładności lub wiarygodności informacji dotyczących jakichkolwiek produktów przedstawionych na niniejszej Witrynie.3.2. Protégé nie składa także żadnych oświadczeń dotyczących dostępności lub właściwego funkcjonowania swojej Witryny. Niniejszym użytkownik potwierdza, że korzysta z Witryny, polega na Materiałach i korzysta z Internetu na własne ryzyko i że Protégé nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych, utracone zyski lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie szkody lub straty, które wynikają z takiego użycia.3.3 Z wyjątkiem odniesienia się do śmierci i obrażeń ciała, Protégé w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania kompensacyjne, szkody bezpośrednie, pośrednie, incydentalne lub wtórne, utratę danych, dochodu lub korzyści, utratę lub uszkodzenie własności, lub jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia, w tym za szkody wynikłe z błędów, pominięć, wirusów, opóźnień lub zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu lub usług bądź niewykonania usług, wynikające lub niewynikające z zadziałania siły wyższej, awarii systemu łączności, kradzieży lub nieautoryzowanego dostępu do danych Protégé. Protégé nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody powstałe na skutek awarii Internetu.3.4. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód incydentalnych lub pośrednich, więc niektóre z powyższych ograniczeń lub wyłączeń odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania do wszystkich użytkowników; w takim przypadku odpowiedzialność zostaje ograniczona w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo.3.5. Protégé zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym zapisie prawnym w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez uprzedzenia, i wprowadzania zmian do informacji prezentowanych na tej witrynie. Wchodząc na niniejszą stronę internetową, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie takie zmiany będą dla niego prawnie wiążące. Użytkownik powinien co jakiś czas odwiedzać niniejszą zakładkę i zapoznawać się z niniejszymi warunkami.3.6. Użytkowanie niniejszej Witryny oznacza zaakceptowanie i wyrażenie zgody na niniejsze Warunki użytkowania. 4. Prawo właściwe i jurysdykcja. 4.1. Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie zgadza się, aby wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu lub z nim związane były rozstrzygane wyłącznie przez sądy znajdujące się w Anglii lub Walii (z zastrzeżeniem ustępu poniżej).4.2. Dla naszej wyłącznej korzyści zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania w zakresie treści sporu w sądach kraju zamieszkania użytkownika lub, jeżeli warunki te zostały zaakceptowane w toku prowadzenia przez użytkownika działalności gospodarczej lub uprawiania zawodu – w kraju, który stanowi jego siedzibę. 4.3. Każdy komputer podłączony do Internetu otrzymuje nazwę domeny i zestaw liczb, które służą jako „Protokół internetowy” lub adres IP tego komputera. Kiedy użytkownik łączy się z jakąkolwiek stroną na witrynie, nasze serwery internetowe automatycznie rozpoznają nazwę jego domeny i jego adres IP. Nazwa domeny i adres IP nie ujawniają żadnych osobistych informacji oprócz adresu IP, z którego uzyskano dostęp do witryny. The Wild Geese Collection może używać adresów IP do analizy trendów, zarządzania witryną, śledzenia aktywności użytkownika i gromadzenia ogólnych danych demograficznych do ogólnego użytku.Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. „Plik cookie” to mały plik, który jest przechowywany na twardym dysku komputera użytkownika i zawiera nieosobiste informacje. Nasze pliki cookie pomagają użytkownikowi uzyskać szybszy dostęp do stron, które już raz odwiedził i uczestniczyć w działaniach lub zdarzeniach na witrynie. Dzięki nim możemy również dostosować nasze oferty do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli użytkownik opuści witrynę, a następnie powróci na nią, dzięki plikowi cookie będziemy wiedzieć, jakie dane użytkownik już pobrał i nie będzie musiał zaczynać wszystkiego od nowa. Pliki cookie przechowują wielostronicowe dane do chwili ich wprowadzenia do bazy danych (tj. w związku z szczegółową ankietą lub sondażem) i zapobiegają dalszemu uczestnictwu w sondażu lub ankiecie przez użytkownika danej przeglądarki. Na stronach oferujących produkty na sprzedaż pliki te zapamiętują artykuły dodane do koszyka użytkownika. Pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych o konkretnych użytkownikach. Nie korzystamy z nich ani jakichkolwiek innych metod, na które nie zgodził się użytkownik, do pobierania informacji mających na celu jego osobistą identyfikację lub zdobycie danych o tym, kiedy nie korzysta z komputera. Nie używamy plików cookie w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego lub promocji. Na niniejszej witrynie nie stosujemy ich również do zbierania informacji o użytkownikach w celu udostępnienia ich osobom trzecim. Oświadczam, że jestem osobą, o jakiej mowa powyżej, że zaznajomiłem/-am się z powyższymi warunkami i wyrażam zgodę na ich przestrzeganie.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/43/d527681028/htdocs/thewildgeesecollection.com/rum/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405